Galo 3x0 cruzeiro campeonato mineiro 2013 1 jogo da final

serpentinagalo3x0cru001.jpg (140309 bytes) serpentinagalo3x0cru002.jpg (140925 bytes) serpentinagalo3x0cru003.jpg (136933 bytes)
serpentinagalo3x0cru004.jpg (127359 bytes) serpentinagalo3x0cru005.jpg (136428 bytes) serpentinagalo3x0cru006.jpg (159395 bytes)
serpentinagalo3x0cru007.jpg (146388 bytes) serpentinagalo3x0cru008.jpg (100643 bytes) serpentinagalo3x0cru009.jpg (122787 bytes)
serpentinagalo3x0cru010.jpg (84440 bytes) serpentinagalo3x0cru011.jpg (126138 bytes) serpentinagalo3x0cru012.jpg (130711 bytes)
serpentinagalo3x0cru013.jpg (122290 bytes) serpentinagalo3x0cru014.jpg (169988 bytes) serpentinagalo3x0cru015.jpg (152741 bytes)
serpentinagalo3x0cru016.jpg (148158 bytes) serpentinagalo3x0cru017.jpg (148357 bytes) serpentinagalo3x0cru018.jpg (152003 bytes)
serpentinagalo3x0cru019.jpg (166592 bytes) serpentinagalo3x0cru020.jpg (153020 bytes) serpentinagalo3x0cru021.jpg (154494 bytes)
serpentinagalo3x0cru022.jpg (129444 bytes) serpentinagalo3x0cru023.jpg (90658 bytes) serpentinagalo3x0cru024.jpg (113034 bytes)
serpentinagalo3x0cru025.jpg (135368 bytes) serpentinagalo3x0cru026.jpg (79760 bytes) serpentinagalo3x0cru027.jpg (111846 bytes)
serpentinagalo3x0cru028.jpg (119076 bytes) serpentinagalo3x0cru029.jpg (133590 bytes) serpentinagalo3x0cru030.jpg (126773 bytes)
serpentinagalo3x0cru031.jpg (113624 bytes) serpentinagalo3x0cru032.jpg (90533 bytes) serpentinagalo3x0cru033.jpg (144475 bytes)
serpentinagalo3x0cru034.jpg (125041 bytes) serpentinagalo3x0cru035.jpg (105268 bytes) serpentinagalo3x0cru036.jpg (126844 bytes)
serpentinagalo3x0cru037.jpg (115399 bytes) serpentinagalo3x0cru038.jpg (132680 bytes) serpentinagalo3x0cru039.jpg (114129 bytes)
serpentinagalo3x0cru040.jpg (138767 bytes) serpentinagalo3x0cru041.jpg (128186 bytes) serpentinagalo3x0cru042.jpg (106511 bytes)
serpentinagalo3x0cru043.jpg (93536 bytes) serpentinagalo3x0cru044.jpg (114196 bytes) serpentinagalo3x0cru045.jpg (94080 bytes)
serpentinagalo3x0cru046.jpg (83830 bytes) serpentinagalo3x0cru047.jpg (114407 bytes) serpentinagalo3x0cru048.jpg (115573 bytes)
serpentinagalo3x0cru049.jpg (80350 bytes) serpentinagalo3x0cru050.jpg (123305 bytes) serpentinagalo3x0cru051.jpg (116458 bytes)
serpentinagalo3x0cru052.jpg (96792 bytes) serpentinagalo3x0cru053.jpg (108925 bytes) serpentinagalo3x0cru054.jpg (120729 bytes)
serpentinagalo3x0cru055.jpg (111340 bytes) serpentinagalo3x0cru056.jpg (112041 bytes) serpentinagalo3x0cru057.jpg (134237 bytes)
serpentinagalo3x0cru058.jpg (105275 bytes) serpentinagalo3x0cru059.jpg (135839 bytes) serpentinagalo3x0cru060.jpg (92026 bytes)
serpentinagalo3x0cru061.jpg (81156 bytes) serpentinagalo3x0cru062.jpg (76723 bytes) serpentinagalo3x0cru063.jpg (127014 bytes)